Servicedesk

Geopend tot 22:00 voor klanten met een toereikende serviceovereenkomst

Voor alle andere klanten zijn wij morgen weer geopend vanaf 08:00

Privacyverklaring

Versie 1.0 ? deze pagina is aangepast op 29-5-2018

CompuTeam heeft veiligheid op internet en digitale privacy hoog in het vaandel staan. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

CompuTeam B.V. is gevestigd aan Spuiweg 44, 8243 PW Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
– website:? www.computeam.nl
– adres:? ? ? Spuiweg 44, 8243 PW Lelystad
– telefoon: +31 (0) 320 202023
– e-mail:? ? info@computeam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
CompuTeam B.V. verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plug-ins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@computeam.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CompuTeam B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
– U te informeren over onze diensten en producten
– Het afhandelen van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming
CompuTeam B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CompuTeam B.V. bewaart uw persoonsgegevens gedurende de contract duur en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de standaard bewaartermijn van 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
CompuTeam B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
CompuTeam B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CompuTeam B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@computeam.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

CompuTeam B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CompuTeam B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@computeam.nl

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we nog aan dit privacy beleid voldoen. Mocht u na het lezen van onze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, ons privacy statement? Dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via e-mail info@computeam.nl .

CompuTeam B.V.
– adres:? ? ? Spuiweg 44, 8243 PW Lelystad
– telefoon: +31 (0) 320 202023
– e-mail:? ? info@computeam.nl

? 2018 ? CompuTeam B.V.